شیاف واژینال کلیندامایسین- ناژو 100

شیاف واژینال کلیندامایسین- ناژو 100

کاربرد: درمان باکتریال واژینوزیس، درمان تریکومونیاس

بسته بندی: جعبه محتوی 3 عدد شیاف واژینال به همراه یک اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 41،100 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پوراپخش، سلامت پخش هستی، پخش رازی، داروگستر نخبگان، داروپخش

محصولات مشابه