شیاف واژینال کلوژین ® 100 (کلوتریمازول)

شیاف واژینال کلوژین ® 100 (کلوتریمازول)

کاربرد: درمان کاندیدیاز ولوو واژن

بسته بندی: جعبه محتوی 7 عدد شیاف واژینال به همراه یک اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 49،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پوراپخش، پخش رازی، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، داروپخش

محصولات مشابه