محلول موضعی کلوتریمازول-ناژو 1 %

محلول موضعی کلوتریمازول-ناژو 1 %

کاربرد: درمان موضعی كانديدياز جلدی، پتريازيس ورسيكالر، درماتوفيتوزيس

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 20 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 88،300 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیادارو، سلامت پخش هستی، پوراپخش، طبیعت زنده، رازی 

محصولات مشابه