قرص گلی بن کلامید - ناژو 5

قرص گلی بن کلامید - ناژو 5

کاربرد: کنترل سطح گلوکز خون در دیابت غیر وابسته به انسولین

بسته بندی: جعبه محتوی 100 عدد قرص در 10 بليستر

قیمت مصرف کننده: 145،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: سلامت پخش هستی، پوراپخش، پخش رازی، داروپخش 

محصولات مشابه