قرص رابپرازول - ناژو 20

قرص رابپرازول - ناژو 20

کاربرد: کاهش اسید معده، درمان رفلاکس معده به مری، درمان زخم معده و یا دوازدهه، ...

بسته بندی: جعبه محتوی 28 عدد قرص با پوشش روده ای

قیمت مصرف کننده: 39،200 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیا دارو، پوراپخش، سلامت پخش هستی، پخش رازی

محصولات مشابه