مدیریت پوسیدگی دندان براساس ارزیابی ریسک (CAMBRA)

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مقالات

مترجم: دکتر زهرا عندلیب مشاور علمی شرکت ایران ناژو

رفرنس: CAMBRA HANDBOOK

دانلود اصل مقاله

دانلود خلاصه مقاله