عرضه محلول ناژوسپت ® (ضدعفونی کننده دست)

شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ اخبار

محلول ناژوسپت ® (محلول ضدعفونی کننده دست) تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: ضدعفونی کننده ی دست

ترکیبات: اتانول 70 درصد

بسته بندی: بطری 100 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 180،000 ریال

توزیع توسط شرکت پخش: محیادارو