عرضه شامپو پرمترین- ناژو 1%

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ اخبار

شامپو پرمترین- ناژو 1% تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: درمان شپش سر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 105،000 ریال

توزیع توسط شرکت های: داروپخش، فردوس و داروگستر نخبگان