فروش دارویی

محصولات دارویی شركت ايران ناژو توسط شرکت های پخش سراسری مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح داروخانه های كشور توزیع مي گردد.

 

مدير فروش بخش دارويي آقاي نوروزي می باشند