قرص آهسته رهش دیکلوفناک - ناژو 100

قرص آهسته رهش دیکلوفناک - ناژو 100

کاربرد: درمان دردهای ناشی از آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، اسپوندیلیت انکیلوزان، دیسمنوره

بسته بندی: جعبه محتوی 30 عدد قرص آهسته رهش

قیمت مصرف کننده: 60،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: پوراپخش، سلامت پخش هستی، پخش رازی 

محصولات مشابه