قرص پنتوپرازول - ناژو 40

قرص پنتوپرازول - ناژو 40

کاربرد: کاهش اسید معده، درمان رفلاکس معده به مری، درمان زخم معده و یا دوازدهه، ...

بسته بندی: جعبه محتوی 14 عدد قرص با پوشش روده ای

قیمت مصرف کننده: 70،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیا دارو، پوراپخش، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه